Príspevok na pohreb:

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku na pohreb je 79,67 €. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Žiadosť o príspevok na pohreb


Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb musí byť plnoletá fyzická osoba. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.
 
Podmienky nároku na príspevok:

- zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zosnulého na území Slovenskej republiky.
< Späť